کلاس ۱۰۱ اعتصاب عمومی

Wednesday, February 1, 2012

اعتصاب عمومی بی انتها چیست؟

اعتصاب دانشجویی نوعی توقف فعالیت است. این توقف که به طور جمعی و داوطلبانه صورت می گیرد در پی مطرح کردن مطالباتی است که به طرق دیگر امکان مطرح شدن آن ها وجود ندارد. کلمه بی انتها به نوعی ایستادگی مقابله جویانه در مقابل حاکمیت اشاره دارد. این به این معنا نیست که اعتصاب پایانی ندارد، بلکه مدت زمان برپایی آن از قبل مشخص نیست. به عبارتی برآورده شدن خواسته ها و یا تصمیم دانشجویان برای پایان دادن به اعتصاب دو عاملی هستند که مدت زمان اعتصاب را تعیین می کنند. معمولا هر چند وقت یکبار با حضور عموم دانشجویان ادامه اعتصاب یا پایان دادن به آن بررسی می شود. لغت عموم در تعریف ما به این معنا است که اعتصاب شامل تعداد قابل توجهی از دانشجویان شاغل به تحصیل در ایالت کبک است که به اعتصاب مشروعیت و اقتدار می بخشند.